Reklamacja towaru - formularz

 

  • Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji (jeżeli na dany towar gwarancja została udzielona), Kupującemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne towaru.

  • Przysługujące Kupującemu uprawnienia z tytułu rękojmi określają art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2014r., pozycja 121 z późniejszymi zmianami).

  • Kupujący może skorzystać z wzoru formularza zgłoszenia roszczeń z tytułu rękojmi, jednak nie jest to obowiązkowe. Zgłoszenia z tytułu rękojmi Kupujący zgłasza do Sklepu Internetowego pisemnie, lub na adres e-mail: reklamacje@outlet-sportowy.pl

  • W przypadku stwierdzenia wady towaru Kupujący powinien:

    • Odesłać lub dostarczyć wadliwy towar na adres Sklepu Internetowego (Martes Sport Sp z o.o., Sklep Internetowy, ul. Malowany Dworek 119, 43-300 Bielsko-Biała), przy czym koszty odesłania towaru ponosi Sklep Internetowy lub zostaną one Kupującemu zwrócone w przypadku uznania reklamacji, lub

    • skontaktować się ze Sklepem Internetowym (pisemnie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) w celu ustalenia miejsca i czasu, w którym Sklep Internetowy, na swój koszt może odebrać wadliwą rzecz przez kuriera lub inną upoważnioną osobę.

  • Przesyłki wysłane przez klienta "za pobraniem" nie zostaną odebrane przez sklep internetowy oraz zostaną zwrócone do nadawcy.